Nem bestilling – sikker betaling – gode priser.

Salgs- og leveringsbetingelser

Version 1.0 – 2020

ANVENDELSE
1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, benævnt ”Betingelserne” i det følgende, gælder for alle aftaler med Tagrendetroldinden ApS, CVR-nummer 38061860, benævnt ”Virksomheden” i det følgende, vedrørende salg og levering af serviceydelser inden for Inspektion og Rensning af tagrender.

AFTALEGRUNDLAG
2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden, herefter kaldt ”Aftalegrundlaget”. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

SERVICEYDELSER
3.1 Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.2 Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden fri adgang til arealer hvor arbejde skal udføres, og til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

PRIS OG BETALING
4.1 Pris. Prisen for serviceydelserne er specificeret i webshoppen samt i den ordrebekræftelse som kunden modtager pr. e-mail i forbindelse med sit køb.

6.2 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

LEVERING
7.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der står skrevet i webshoppen, på produktsiden.

7.2 Undersøgelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal dette straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til Virksomheden senest 10 arbejdsdage fra den dag hvor opgaven afsluttes, kan den ikke senere gøres gældende.

FORSINKET LEVERING
8.1 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 3 uger efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Dog er tilfælde undtaget hvor frostvejr eller andre udefrakommende forhold der forhindrer udførelsen af arbejdet, er årsag til at leveringsfristen ikke blev overholdt. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

GARANTI
9.1 Garanti Støvsugning af tagrender, nedløbsrør, lyskasser og brønde samt alle andre nærliggende vandafledningssystemer.
Virksomheden garanterer at rensninger effektivt fjerner genstande og skidt fra tagrenden, der kan forårsage blokeringer. Virksomheden står ikke til ansvar for ændringer af den fysiske placering af tagrender, nedløbsrør, lyskasser og brønde eller enkelte dele heraf, hverken under eller efter udførelsen af arbejdet, hvis dette skyldes at disse (i) er i dårlig stand (ii) ikke er spændt ordentligt fast (iii) ikke er monteret korrekt. Dette gælder også genstande eller bygningsdele som er tilknyttet tagrender, nedløbsrør, lyskasser og nedløbsbrønde.

9.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke at tagrenderne, nedløbsrør, lyskasser eller brøndene spules rene med vand, hvorfor de stadig kan være lettere tilsmudset efter rensningen. Virksomhedens garanti omfatter ikke skader, fejl eller mangler der skyldes: (i) tagrender/nedløbsrør/brønde eller dele heraf er i dårlig stand (ii) dårlig tilgængelighed i, til og/eller omkring tagrender, nedløbsrør og brønde (iii) genstande i brønde med større diameter end 5cm (iv) løst puds omkring rendejern (v) dæksler der ikke kan åbnes med almindeligt værktøj og almindelig håndkraft (vi) kemikalier i brønde (vii) brønde som er fyldte med sand/jord/grus op over udgangshullet som skal lede vandet væk fra brønden (viii) skader der opstår på asfalt ved liftarbejde, fordi asfalten er af dårlig kvalitet eller i dårlig stand (ix) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (x) stærkt nedsunkne teglsten (xi) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

9.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garantien i pkt. 9 inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 4 uger, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

ANSVAR
10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke overstige 100 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det pågældende kalenderår for arbejde udført på den specifikke ejendom som sagen omhandler.

Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure.

Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse.

Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, frostvejr, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING
11.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Handelsbetingelser for Tagrendetroldinden ApS

(www.tagrendetroldinden.dk)

Tagrendetroldinden.dk er en dansk webshop der sælger tjenesteydelser til private husstande, herunder rensning af- tagrender og andre vandafledningssystemer.

Tagrendetroldinden.dk ejes og drives af:

 • Tagrendetroldinden ApS

 • CVR nr. 38061860

 • Herstedøstervej 21

 • 2600 Glostrup

 • info@trold.dk

 • Tlf. 60 80 99 80

Betaling

På www.tagrendetroldinden.dk kan der betales med:

 • Dankort

 • Visakort

 • Visa-Dankort

 • Mastercard

 • MobilePay

Der er ikke gebyr ved kortbetaling.

Kortbetaling: Beløbet reserveres når dit køb er foretaget i webshoppen, men pengene trækkes først på dit kort, når den købte ydelse er udført/leveret og fotodokumentationen herfor, er fremsendt til den e-mailadresse du har oplyst i webshoppen ifm. dit køb. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.


Levering

Der er aldrig et fragtgebyr forbundet med levering på www.tagrendetroldinden.dk.

For at modtage din Fotodokumentation, skal du opgive korrekt e-mailadresse ved bestilling, da dokumentationen leveres via denne. Hvis du skifter e-mailadresse inden du har fået
leveret din fotodokumentation, skal du oplyse os om dette ved, at sende os en e-mail på info@trold.dk, hvor du oplyser dit ordrenummer og din nye e-mailadresse.

Hvis du glemmer at låse op for en låge, så vi ikke kan komme til at udføre arbejdet, så sender vi dig en e-mail med en annullering af din bestilling og af din Visakort/Dankort-reservation. Derefter vil vi sende en opkrævning på “forgæves kørsel” på 250kr.

Hvad sker der hvis jeg har bestilt en forkert kategori?

Vi forsøger såvidt muligt at tjekke om din bestilling er korrekt når vi modtager den i webshoppen.
Skulle det ske at vi alligevel kommer ud til dig og kategorien viser sig at være forkert, vil vores flinke rensere forsøge at ringe til dig, og tilbyde dig en rensning til den korrekte pris – helt uforpligtende.
Såfremt du accepterer den nye pris, og det ikke tager for meget ekstra tid at udføre arbejdet ift. hvad der oprindeligt var sat af til det, vil de udføre arbejdet mens de er der.

Træffer vi dig ikke, så kører vi igen, annullerer din bestilling, og sender dig en e-mail med et bestillingslink til den korrekte kategori.
Hvis du bestiller en ny rensning i den korrekte kategori indenfor tidsfristen på 5 hverdage, koster det dig intet ekstra-gebyr.

Hvis du ikke bestiller en ny rensning indenfor tidsfristen, og i den korrekte kategori som anvist, vil vi opkræve et gebyr på 250kr.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på www.tagrendetroldinden.dk. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:

 • har bestilt din Tjenesteydelse

Du skal inden 14 dage fra ordreafgivelse give os skriftlig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal enten gives ved at sende en e-mail til info@tagrendetroldinden.dk, hvor du i din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, eller ved at udfylde Standardfortrydelsesformularen og indsende den til os enten pr. e-mail på info@trold.dk.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af Tjenesteydelsen uden samtidig at give os tydelig skriftlig meddelelse om dette.


Reklamationsret

Når du køber en Serviceydelse på www.tagrendetroldinden.dk, svarer det til at du bestiller et skræddersyet produkt, som kun har værdi for dig og ingen andre. Det betyder, at du ikke kan “bytte” tjenesteydelsen. Dog har du ret til at klage over en Tjenesteydelse der ikke levede op til dine forventninger.

Hvis du reklamerer over en Tjenesteydelse der ikke levede op til dine forventninger, vil vi inden for rimelig tid undersøge om din reklamation er berettiget. For at vurdere om din reklamation er berettiget, er det muligt at vi skal have adgang til dine tagrender igen, for at foretage en undersøgelse af problemet. Hvis det viser sig at dine reklamation er berettiget, vil vi rette op på fejlen inden for rimelig tid, uden at det pådrager dig flere omkostninger.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af skadeforvoldende adfærd eller manglende vedligeholdelse af dine bygningsdele.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere? Du skal reklamere indenfor rimelig tid efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor 3 uger efter, at vi har leveret tjenesteydelsen, vil reklamationen altid være rettidig.


Persondatapolitik

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger? (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på www.tagrendetroldinden.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere tjenesteydelsen til dig. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller en lignende e-mail service, opbevarer vi dine personoplysninger med henblik på at fremsende kampagnebudskaber til dig som henvist (max 4 gange årligt).

Personoplysningerne registreres hos Tagrendetroldinden ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ledelsen, og personalet for Tagrendetroldinden ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.tagrendetroldinden.dk er Amalie Flodin.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.tagrendetroldinden.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Tagrendetroldinden ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Tagrendetroldinden ApS via e-mail info@trold.dk.


Cookiepolitik

På dette website anvendes cookies, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.

Første gang du besøger websitet, præsenteres du for en besked om cookies øverst på siden.

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, der sættes på din computer, når du besøger en hjemmeside. I denne tekstfil gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse, næste gang du besøger siden. Det er ofte informationer, der bruges til statistik og analyse, og er helt ufarlige.

En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af cookies læses og skrives af de hjemmesider, du som bruger besøger.

Når du bruger hjemmesiden sættes en sessionscookie, som er nødvendig for, at websitet fungerer optimalt. Denne cookie indsamler ingen personoplysninger om dig og bliver slettet, når du lukker din browser.

Ja tak

Hvis du trykker på “Acceptér”, eller hvis du klikker videre til en ny side uden at tage stilling til cookies, sættes cookies på din computer, og meddelelsen på forsiden forsvinder. Næste gang du besøger websitet med samme browser, vil du ikke blive spurgt, om du vil acceptere cookies, og der vil fortsat blive sat cookies.

Der sættes for nuværende alene en cookie, der husker dit valg om cookies.

Nej tak

Hvis du trykker på “Acceptér ikke”, sættes ikke cookies. Der sættes kun en cookie, som husker, at du ikke ønsker, at der sættes cookies.

Ønsker du slet ikke, at der sættes cookies på din computer, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal være opmærksom på, at der i så fald kan være elementer på websitet, som ikke fungerer.

Læs mere om cookiehåndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering/


Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Amalie Flodin eller alternativt enhver kontormedarbejder i Tagrendetroldinden ApS, på info@trold.dk, tlf. 60 80 99 80. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 • Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

 • Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

 • Tlf. 41 71 50 00

 • E-mail: kfst@kfst.dk

Her kan du klage online: https://www.kfst.dk/forbrugerforhold/vejledning-og-klager/